Overlay
Doorlopende Ontwikkelingslijn 0-13 jaar
Kinderen

In Kindercentrum Kosmos werken Basisschool Dr. J. A. Gerth van Wijkschool, Peuterspeelzaal de Hummelhoek van St. JongLeren en Kinderopvang David Dak van st. Dak Kindercentra samen aan de professionele opvang en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Opgroeien doe je maar één keer en kinderen verdienen alleen daarom al maximale ondersteuning.
De drie organisaties delen een gebouw en werken zoveel als mogelijk geïntegreerd samen. Om dit goed te doen, werken we toe naar een gedeelde pedagogische visie die zorgt voor de soepele samenwerking en naadloze overgang van de kinderen tussen de drie organisaties. Samen werken aan een sterke pedagogische omgeving is een uitdaging. Dat vraagt om een professionele samenwerking waarmee we een verbinding maken tussen van de werelden van onderwijs, opvang en zorg. Voor de ouders en kinderen moet het Kindcentrum de uitstraling hebben van één organisatie.

Binnen het Kindcentrum wordt gewerkt met een herkenbare doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Een werkgroep van de drie organisaties houdt zich doorlopend bezig met de ontwikkeling en uitvoering hiervan en houdt de vinger aan de pols om te zorgen dat de ontwikkelingslijn door alle betrokkenen de juiste aandacht krijgt.

Er vindt afstemming plaats over thema’s die op school, Peuterspeelzaal en Kinderopvang een zelfde invulling krijgen. De afsluiting van zo’n thema vindt, in aanwezigheid van de ouders van de deelnemende groepen van de drie organisaties, gezamenlijk plaats.

Ook op het gebied van zorg gaat er verregaande samenwerking tot stand komen. De Intern Begeleiders voeren niet alleen gesprekken met ouders en leerlingen van school, maar zullen hun aandacht en tijd, samen met de coaches van de Hummelhoek en David Dak, ook richten op kinderen en hun ouders van de Peuterspeelzaal en Kinderopvang. Nu al vindt u Schoolmaatschappelijk Werk en Logopedie in het gebouw. Deze voorzieningen zijn laagdrempelig toegankelijk voor alle kinderen van 0 – 13 jaar.

Ten behoeve van de overdracht naar verschillende groepen is er een leerlingvolgsysteem voor alle leerlingen. School (groepen 1 en 2), Peuterspeelzaal en Kinderopvang werken alle drie met het observatie- en registratieprogramma KIJK! om de ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen. Zo zijn de medewerkers van de drie organisaties goed op de hoogte van de ontwikkeling van (nieuwe) kinderen wanneer die naar een volgende groep gaan.

Door te werken aan een verregaande afstemming van (onderwijs-) programma’s, zorg, observatie- en volgsystemen en activiteiten, zullen er binnen Kosmos nauwelijks barrières zijn voor ouders en kinderen. De overgang van de ene naar de andere organisatie zal soepel verlopen en zal gepaard gaan met direct overleg over de kinderen tussen de betrokken medewerkers. We spreken daarom van ‘een warme overdracht’ van kinderen binnen het Kindcentrum.

Wij bieden een veilige omgeving waarin ieder kind, ouder, wijkbewoner en medewerker zich thuis voelt en kan ontwikkelen in een inspirerende omgeving waarin uitgangspunten, inzichten goed op elkaar zijn afgestemd. We zorgen dat de kinderen en hun ouders, gedurende de gehele periode dat ze bij ons zijn, optimaal profijt hebben van de intensieve samenwerking binnen Kindcentrum Kosmos.